Конкурс с предмет на процедурата - “Добив на дървесина от Общински Горски територии” - 25.02.2013г.

2157

Обява

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен

Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

1. Адрес на Възложителя: Община Плевен, гр.Плевен, пл. “Възраждане” № 2, тел: 064800 700, факс 064 84 42 30, e-mail:, лице за контакт: инж.Георги Георгиев – гл.специалист сектор “ЗГ”.

2. Вид на процедурата с предмет – открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии”, с размер на гаранция за участие 5% от стойността на обекта както следва:

имот 177001, отдел 244-о, землище с.Бохот – 321,75 лв.;

имот 000125 /част с площ 60 дка/, отдел 316-п, землище с.Коиловци – 318,75 лв.;

имот 000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица – 111,75 лв.

3. Предмет на процедурата - “Добив на дървесина от Общински Горски територии” както следва:

имот №177001, отдел 244-о, землище с.Бохот, широколистна твърда церова и благунова дървесина - 429,00 пл.куб.м.; от която благун – 149 пл.куб.м, цер – 280 пл.куб.м;

имот №000125 /част с площ 60 дка/, отдел 316-п, землище с.Коиловци – широколистна дървесина – 425 пл.куб.м; от която акация - 411 пл.куб.м, летен дъб - 14 пл.куб.м;

имот №000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица - широколистна дървесина - акация: 149 пл.куб.м.

Всички количества дървесина са прогнозни в плътни куб.м.

4. Обща стойност на дейността в обектите по т.3 без ДДС е както следва:

имот №177001, отдел 244-о, землище с.Бохот, широколистна твърда церова и благунова дървесина - 6435,00 лв. (шест хиляди четиристотин тридесет и пет лева);

имот №000125 /част с площ 60 дка/, отдел 316-п, землище с.Коиловци – широколистна дървесина – акация и летен дъб – 6375,00 лв. (шест хиляди триста седемдесет и пет лева);

имот №000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица – широколистна дървесина – акация - 2235,00 лв. (две хиляди двеста тридесет и пет лева).

5.Срок за изпълнение на възложените дейности за всички обекти – 31.12.2013г.

6. Условията за допускане на кандидатите до участие в конкурса са:

- Изпълнителят трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ.

7. Размера на гаранцията за изпълнение е 5 % от достигнатата стойност на обекта.

8. Критерий за класиране на офертите – най-ниска цена.

9. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие – център за информационно обслужване при Община Плевен, находящ се на пл.“Възраждане” №4, до зала ”Катя Попова”. Цената на документацията на всеки обект за участие в процедурата – 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС се внася с ПКО в касата на Центъра за Административно обслужване при Община Плевен, пл.“Възраждане”№4. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същата за съответния обект се получава от 08:30 часа на 07.02.2013г. до 16:00 часа на 20.02.2013г. от център за информационно обслужване при Община Плевен, находящ се на пл.“Възраждане” №4.

10.Място и срок за подаване на офертите - Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, в срок от 08:30 часа на 07.02.2013г. до 16:00 часа на 20.02.2013г.

11.Място, дата и час на провеждане на открития конкурс за “Добив на дървесина от общински горски територии” - в сградата на Община Плевен, ет. 3, Заседателна зала, на 21.02.2013г. от 10:00 часа за имот 177001, от 11:00 часа за имот 000125, от 12:00 часа за имот 000162. При липса на кандидати или при необявен спечелил участник, повторен конкурс да се проведе на 26.02.2013г. по същото време и на същото място по обекти. Документация за повторен конкурс, както и оферти за участие в повторен конкурс, да се закупуват, съответно депозират, до 16:00 часа на 25.02.2013г.

Файлове:

mailtomayorpleven1.bg mailtomayorpleven1.bg