ПОКАНА по чл.191,ал.1,т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ I – 9602, кв.25а, по плана на град Славяново, Община Плевен”

2223