ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 04 октомври 2021 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 30 октомври 2021 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 30 октомври 2021 г.
 • Само кандидатите за президент, вицепрезидент, народен представител, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 30 октомври 2021 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 03 ноември 2021 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 06 ноември 2021 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 08 ноември 2021 г.
 • Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 11 ноември 2021г.

      Заявления в Община Плевен се подават:

 • за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес:

       гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №2, стая №19 от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Плевен ( без град Плевен) :

            в кметствата на населените места

 

  Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Плевен места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Плевен – http://www.pleven.bg

на телефон 064 / 881 - 204


 

Актуална информация

Заповеди на кмета

Избирателни списъци

Разяснителна кампания

ГД "ГРАО" - Справка по ЕГН или адрес