Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:
•Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 31 май 2021 г.
 
•Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 26 юни 2021 г.
 
•Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 26 юни 2021 г.
 
•Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 26 юни 2021 г.
 
•На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 30 юни 2021 г.
 
•Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 03 юли 2021 г.
 
•Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 05 юли 2021 г.
Заявления в Община Плевен се подават:
 
за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес:
гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, стая № 19 от 08,30 ч. до 17,00 ч.
 
за населените места на Община Плевен ( без град Плевен) :
в кметствата на населените места
 
Справки в избирателните списъци могат да се правят:
•на обявените със заповед на Кмета на Община Плевен места;
•на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –
 
•на интернет страницата на Община Плевен –
 
•на телефон: 064/ 881204

Актуална информация

ГД "ГРАО" - Справка по ЕГН или адрес

Заповеди на кмета

Избирателни списъци

Разяснителна кампания