Заповед РД-10-560 за създаване на работна група за актуализиране на инвестиционната програма

2878