Стартира реконструкцията на обща пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия

1383

Церемония „Стартиране на строително-монтажни работи” за обект „Реконструкция на общапречиствателна станцияза отпадни води /ПСОВ/ за група населени местав общините Плевен и Долна Митрополия” се проведе на 8 май 2019 г. на територията на станцията в с. Божурица. Това е най-мащабният обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд.

Изпълнението на дейностите включва: подготовка на площадката;изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до ново изградените съоръжения; изграждане на нови съоръжения където е необходимо, реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата; реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките.

За изпълнение на дейностите е сключен договор след проведена обществена поръчка с ДЗЗД „Чиста вода” на стойност 27888 800,00 лв. без ДДС със срок за изпълнение шестстотин календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителният надзор се осъществява от „Ати консулт” ЕООД – София.

Официални гости на церемонията бяха Красимир Живков Заместник-министърът на околната среда и водите, Илияна Тодорова - Директор на дирекция„Управление на водите“в МОСВ, д-р Красимир Трифонов - Заместник областен управител, председателите на общинските съвети на Плевен и Долна Митрополия Мартин Митев и Петър Петров, кметовете на общините партньори Георг Спартански и Поля Цоновска, ръководители на институции.

Реализацията на този мащабен проект несъмнено ще допринесе за устойчивото развитие на района, създавайки по-добри условия на живот за 130 хил. жители, каза в приветствието си заместник-министър Живков. Предстои трудна и отговорна работа, но очакваният ефект за хората, който общините не могат да постигнат със собствени средства, си заслужава и ни мотивира.Този проект е пример за обединените усилия на европейските фондове, държавата и местната власт в името на съвременния стандарт на хиляди хора, категоричен беше кметът на Община Плевен Георг Спартански. Жителите на Долна Митрополия и Тръстеник, където приключи изграждането на водопроводна и канализационна мрежа по същия проект, вече реално усещат ползата от тази сериозна инвестиция, а с реконструкцията на пречиствателната станция качеството на услугата ще се повиши още повече, подчерта Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия.

            „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява, чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., на стойност 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. и е първият и единствен в страната партньорски проект между две общини във ВиК сектора през програмен период 2014-2020 г.