Стартира изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в с. Буковлък

660

На 05 септември 2018 г. се състоя официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда в рамките на проекта BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Това е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.

            Домакини на събитието бяха кметовете на Община Плевен – Георг Спартански, и на Долна Митрополия – Поля Цоновска. Присъстваха Областният управител на Област Плевен Мирослав Петров, ръководитеят на проекта инж. Петър Петров и екипът, директори на институции, представители на избрания изпълнител на обекта – ДЗЗД „Аквабилд” – София, на фирма „Рутекс”, осъществяваща строителния надзор, жители на село Буковлък.

През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ ще бъдат изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационниклонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС

По традиция церемонията започна с водосвет. В приветствието си кметът на Община Плевен Георг Спартански подчерта, че проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” е един от четирите приоритетни проекта на държавата. Изграждане на хиляди нови линейни метри водопроводна и канализационна мрежи не е извършвано от много години у нас, което прави усилията на общините Плевен и Долна Митрополия изключително  важни предвид очакваните резултати за постигане на подобрен съвременен воден цикъл в четири селища от двете територии, допълни той.

По проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” вече е изграден и въведен в експлоатация обект: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”, в процес на реализация е обектът „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Тръстеник и довеждащ колектор до ПСОВ”. Предстои да стартира строителството на обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (І етап)“. Обект:„Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”, е в процес на проектиране.