Приключва изпълнението на съвременна ВиК инфраструктура в село Буковлък

1384

Към своя край е строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Началото на строително-монтажните работи беше поставено на 5 септември 2018 г. Срокът за изпълнение е 500 дни, или до 03 февруари 2020 г., въвеждането в експлоатация е планирано до 3 март 2020 г.

В кметство Буковлък вече са завършени рехабилитацията на главни водопроводни клонове с дължина 3478,00 м, изграждането на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229,00 м и рехабилитацията на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409,00 м, включително и 590 бр. сградни водопроводни отклонения към мрежите. Напълно изградена е битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774,00 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м, съоръжени са 519 сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227,63 лева без ДДС.

Фирмата изпълнител - ДЗЗД „Аквабилд” – София – възстановява поетапно уличните настилки, за което е създадена временна организация на движение. Към момента са асфалтирани 3 431,81 м от общо 10 177,92 м улични платна, или 33,72 %.

Строителството на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” се реализира по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден  цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява  по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд.

В рамките на проекта бяха завършени и въведени в експлоатация обектите „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” и „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Тръстеник и довеждащ колектор до ПСОВ”, извършва се строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (І етап)“, както и на най-мащабния обект по проекта „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”. Общата стойност на проект „Интегриран воден  цикъл Плевен – Долна Митрополия” е 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.