ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2297

На 11 февруари 2020 г. ще се проведат две официални церемонии „Откриване на обект“ в селата Буковлък и Ясен. Строителството на обектите се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, BG16M1OP002-1.006-000, се изпълнява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.

 

На 11 февруари от 11,00 часа – в с. БУКОВЛЪК /до чешмата в началото на селото/ ще бъде тържествено открит обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”.

 

На 11 февруари от 14,00 часа – в с. ЯСЕН /пред кметството/ ще бъде тържествено открит обект:„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”.

 

През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ бяха изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационниклонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС

Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. – собствен принос.

 

 

През първия етап за Агломерация Ясен за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” са извършени:

рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр.Плевен към ПСОВ – с. Божурица.