Официално беше открита реконструираната Пречиствателна станция в с. Божурица по съвместен проект на общините Плевен и Долна Митрополия

1061

Официална церемония по откриване на обекта „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места за общините Плевен – Долна Митрополия” се състоя на 31 май 2022 г. на територията на станцията в с. Божурица. Това е петият, най-мащабен обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд.

         Гости на събитието бяха Антон Тонев - Заместник главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"" и  Красимир Илиев – Началник-отдел "Техническа верификация" в Главна
дирекция "Оперативна програма "Околна среда" в Министерството на околната среда и водите, а домакини – заместник-кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия – Стефан Милев и Георги Йончев.

         Първата копка на реконструкцията беше направена на 8 май 2019 г. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД „Чиста вода”, а строителен надзор – „Ати консулт” ЕООД – София. Стойността на строително-монтажните работи е 27 888 800 лв.  без ДДС.

С изпълнението на строително-монтажните работи е постигнато цялостно реконструиране, модернизиране и разширение на съществуващата обща Пречиствателна станция за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия за 130780 е.ж. Реконструирани са всички съоръжения за пречистване на отпадъчните води и съоръжения за третиране на утайките, в които са включени отпадъчните води, образувани от агломерациите Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък, както и отпадъчните води и утайки от съседните населени места.

Новите машини и съоръжения гарантират постигането на параметрите за пречистена вода и качеството на получените утайки, намаляване на експлоатационните разходи, непрекъснат режим на работа и гъвкави възможности при променлив хидравличен товар на съоръженията.

С модернизацията на ПСОВ, тя вече отговаря на стандартите за заустване на пречистени отпадъчни води във водните приемници, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води. Пречиствателната станция вече отговаря на изискванията за производителност и качество на пречистената вода.

„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява, чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., с обща стойност 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. Той е  е първият и единствен в страната партньорски проект между две общини – Плевен и Долна Митрополия, във ВиК сектора през програмния период 2014-2020 г.