Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, вече се очертава

2705

Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, постепенно започва да се очертава. Строително-монтажните дейности, стартирали през м. май 2019 г., се извършват от екип на ДЗЗД „Чиста вода”, а строителният надзор - от „Ати Консулт” ЕООД.

            Изпълнени са следните видове работа:

 • Извършва се доставка на оборудване и машини;
 • Сграда решетки – изпълнение 75 %;
 • Биобасейни – изпълнение 46 %;
 • ВРУ 1, 2 и 3 – изпълнение 38 %;
 • Обслужваща АПМЗ – изпълнение 53 %;
 • Административно-лабораторна сграда – изпълнение 6 % (доставено лабораторно оборудване);
 • Реагентно стопанство – изпълнение 72 %;
 • Площадкови комуникации – изпълнение 83 %;

От които:

Водопровод – изпълнен 89 %, изпитан включително с хлор-амин;

Канализация – изпълнена 95.4 %;

Технически тръбопровод – изпълнен 96 %;

Технологични тръбопроводи – DN 800 мм – изпълнен, DN 1400 мм – изпълнен, DN 2200 – изпълнен 35 %;

Част Електро – изпълнена 29 %;

 • Входна шахта – изпълнена 90 %;
 • Входна помпена станция – изпълнение 66 %;
 • ПС за първични утайки – изпълнение 78 %;
 • Аериран пясъко-маслен задържател /АПМЗ/ – изпълнение 38 %;
 • Дъждозадържател и ПРУ – изпълнение 12 %;
 • Демонтаж на обшивка на метан танк – изпълнение 6 %;
 • Сграда въздуходувки – изпълнение 73 %;
 • Ограда – изпълнение 46 %;
 • Изсушителни полета – изпълнение 73 %;
 • ПС за битови и технически води – изпълнение 62 %;
 • КПП – изпълнение 96 %;
 • Разпределителни на ВРУ и ПРУ – изпълнение 96 %;
 • Разрушаване на сгради и съоръжения – 77 %.

На обекта ежедневно работят 60-70 работници и техническо ръководство, осигурени са необходимите за дейностите строителна механизация и оборудване.

Представените проценти са отнесени спрямо стойностните показатели на строителните и монтажни работи.

 „Реконструкция на обща пречиствателна станция  за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия”  е най-мащабният обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.