Напредва изпълнението на обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени место от общините Плевен и Долна Митрополия”

1902

Напредва осъществяването на най-мащабния обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” - „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”. Строително-монтажните работи се извършват активно, преодоляват се трудностите, свързани с доставката на оборудването от други страни, свързани със ситуацията, породена от заразата с COVID-19.

Изпълнението на дейностите е следното:

 • Извършва се доставка на оборудване и машини;
 • Сграда решетки – изпълнение 98 %;
 • Биобасейни – изпълнение 65 %;
 • ВРУ 1, 2 и 3 – изпълнение 63 %;
 • Обслужваща АПМЗ – изпълнение 88 %;
 • Административно-лабораторна сграда – изпълнение 87 %;
 • Реагентно стопанство – изпълнение 95 %;
 • Площадкови комуникации – изпълнение 95.4 %;
 • Входна шахта – изпълнена 99 %;
 • Входна помпена станция – изпълнение 82 %;
 • ПС за първични утайки – изпълнение 83 %;
 • Аериран пясъко-маслен задържател /АПМЗ/ – изпълнение 79 %;
 • Дъждозадържател и ПРУ – изпълнение 50 %;
 • Демонтаж на обшивка на метан танк – изпълнение 6 %;
 • Сграда въздуходувки – изпълнение 88 %;
 • Ограда – изпълнение 46 %;
 • Изсушителни полета – изпълнение 88 %;
 • ПС за битови и технически води – изпълнение 62 %;
 • КПП – изпълнение 100 %;
 • Разпределителни на ВРУ и ПРУ – изпълнение 99 %;
 • Разрушаване на сгради и съоръжения – 86 %;
 • Селектор – изпълнение 86 %.

На обекта ежедневно работят 80-90 работници и техническо ръководство, осигурени са необходимите за дейностите строителна механизация и оборудване.

Представените проценти са отнесени спрямо стойностните показатели на строителните и монтажни работи.

 Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се реализира в партньорство от двете общини /бенефициент Община Плевен/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща  стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. В рамките на проекта бяха изпълнени и въведени в експлоатация обектите: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”; „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА“; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”.