Активно се изграждат водопроводната и съпътстващата канализационна мрежа в плевенското село Ясен

3498

Активно се изпълняват дейностите по строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда по проект „Интегриран воден  цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-0004, който се осъществява  по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Изпълнител на обекта е фирма „Запрянови 03” – Асеновград, строителният надзор се осъществява от „Рутекс” ООД – София.

До момента в село Ясен са извършени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м,  ремонт на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, изградени са сградните водопроводни отклонения към мрежите. Цифрите сочат 100 % изпълнение на дейностите в частта водопроводна мрежа.

До момента в кметството са изградени общо 11 188,81 м битова канализация с главни и второстепенни канализационни клонове от предвидените в проекта 13 439,00 м, или 83.26 %. Факт са 722 бр. сградни канализационни отклонения, или 83.95 % от общо планираните 860 бр.

В процес на изпълнение е канализационна помпена станция на три нива и довеждащата инфраструктура към нея. Изграден е тласкател PEHD DN 200 PN 10 с дължина 4 567 м за отвеждане водата от канализационната помпена станция до съществуващ колектор към Пречиствателната станция за отпадни води в с. Божурица, чиято реконструкция също е в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Напълно завършен е и авариен колектор PP DN400 SN8 и PERC DN400 PN6 с дължина 719,68 м. Поетапно започва възстановяването на настилката на улиците, където са изпълнени всички строително-монтажни дейности. Създадена е временна организация на движение с обходни маршрути.

Строителството на обект  „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, цикъл Плевен – Долна Митрополия” стартира на 2 ноември 2018 г., срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 16 април 2020 г., а за въвеждане в експлоатация – 16 май 2020 г. Стойността на обекта е 11 621 416,40 лв. без ДДС.

„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” е единственият проект в страната, който се осъществява в партньорство между две общини. Неговата обща стойност е 117 150 300, 52 лв., безвъзмездната финансова помощ от които възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв.