Акт 15 получи обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”

2386

Акт 15 за обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” подписаха на 19 ноември 2019 г. представители на възложителя – Община Плевен, фирмата изпълнител - ДЗЗД „Аквабилд” – София, проектантската организация и Рутекс” – ООД,  осъществяващо строителен надзор на обекта.

         Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден  цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се осъществява  по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд.

Първата копка беше направена на 05 септември 2018 г., срокът за въвеждане в експлоатация е до 03 март 2020 г. Предстои Държавна приемателна комисия, издаване на Акт 16 и официално откриване на обекта.

 


Файлове:

Akt 15.Buk_.blanka_.docx Akt 15.Buk_.blanka_.docx