Гражданско състояние

Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението ( ЕСГРАОН ) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.

Отдел „Гражданска регистрация“ осъществява дейността си съгласно Конституцията на Република България, Закон за гражданската регистрация, Закон за защита на личните данни, Закон за българското гражданство, Закон за държавния служител, Закон за етажната собственост, Семеен кодекс, Кодекс на международното частно право, Етичен кодекс, Нормативни документи в административно-правното обслужване, Наредби и актове на Общински съвет и Общинска администрация.

Редът за издаване и образците за издаваните удостоверения се утвърждават с Наредба на министъра на регионалното развитие съвместно с министъра на правосъдието.

Отдел „Гражданска регистрация“ провежда политика на непрекъснато повишаване качеството на предоставяните административни услуги, насоченост към комплексност на административните услуги, както и към електронно управление.

 

Административни услуги по гражданско състояние

Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

 


Полезна информация

Адрес на отдел „ЕСГРАОН“:
ул. „ Сан Стефано “ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1

Тел. за контакти:
064/ 881-205 ( н-к отдел );064/ 881-284 ( приемна );
064/ 881-254; 064/881-285; 064/ 881-287; 064/ 881-329

E-mail: 
esgraonpl@pleven.bg

Банкова сметка:
БАКБ АД - офис Плевен
IBAN: BG85BGUS91608404113900
BIC: BGUSBGSF

Код на плащането: 

448007 Такси за административни услуги (Същата информация може да намерите и в отдел "Местни данъци и такси")

Заявления за извършване на административна услуга и готови документи се получават от касата на отдела.
Попълнените документи се приемат в приемната на отдела, която работи-без прекъсване.На гише №1, №2 и №3 се приемат заявления за всички видове услуги. На гише №4 се приемат заявления за новородени, получаване на актове за раждане на новородени, записване за сключване и приемане на документи за граждански брак, приемане на документи за пресъставяне на актове за събития, настъпили в чужбина.Работно време: 08:30ч. – 17:00ч.

Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.


 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Таксите за административните услуги са определени съгласно Наредба № 17 на Общински съвет Плевен. Съгласно чл. 28 ал. 2 от горепосочената наредба, таксите се събират в половин размер на непълнолетни лица, хора с увреждания над 50 %, майки с деца до 3 год. възраст и пенсионери над 70 год. възраст, когато посочените лица са титуляри на документа. Намалението не се отнася за бързи и експресни услуги.