Иван Данов (1885-1947)

Името на Иван Данов е тясно свързано с развитието на цялостния културен и книжовен живот на Плевен за период от над четиридесет години. Изтъкнат библиотековед, методист и библиограф, той има значителен принос за развитието на библиотечното дело в България и поставянето му на научна основа. Чрез дейността си утвърждава библиотеката на читалище „Съгласие” като активен методически център по въпросите на библиотечната наука и практика

Наред с това е и един от първостроителите на музейното дело в Плевен. Краевед и уредник на музейната сбирка на археологическото дружество, Иван Данов е със заслуги в проучването и съхраняването на културно-историческото наследство на Плевен и региона.