Димитър Коцов (1854 – 1893)

Един от активните дейци в културно-просветния и обществено-политически живот в страната преди и след Освобождението. Произхожда от два известни плевенски възрожденски рода – Попхинови и Коцови. Получил добро образование в Плевен, Габрово, Загреб и Букурещ, той учителства в Плевен,Свищов и Видин. Училищен инспектор е в Русенски и Видински учебни окръзи. От 1891 г. е поддиректор на Народната библиотека в София. Автор е на много учебници, учебни помагала и публикации с педагогическа тематика; преводач е на историческа и художествена литература и редактор-издател на научнопопулярното списание „Венец”. Като кореспондент на в-к „Българин” той отразява първото най-голямо събитие в историята на следосвобожденска България – Учредителното събрание от 1879 г., където излага собствени възгледи за единство на славянските народи, за демократично устройство и национално обединение на България.