Данаил Христов Попов (1840 – 1909)

Изтъкнат представител на национално-освободителното движение от периода на Българското Възраждане. Пръв съидейник и деен съратник на Васил Левски при изграждане на Вътрешната революционна организация. С неговото съдействие през май 1869 г. Васил Левски създава в Плевен първия в страната местен революционен комитет, с което поставя началото на изграждане на организацията. Всеотдайната патриотична дейност на Данаил Попов е високо оценена от Левски, от много негови съвременници, както и от бъдещите му изследователи. Достойните дела и живот на Данаил Попов заслужено му отреждат първо място сред видните плевенски граждани през последните две столетия.