СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЛАУРЕАТСКИ ДНИ „КАТЯ ПОПОВА”

3725

Международен музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова” е учреден през 1966 г. като ежегоден музикален празник с участието на лауреати. От третото си издание Фестивалът носи името на оперната прима Катя Попова/1924 – 1966 /, която е една от основателките и участник в първото издание. Лауреатските дни представят постиженията на новата генерация в европейското и световно изпълнителско майсторство, успехите на българската певческа и инструментална школа.

 

І. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Международен музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова” /наричан по-долу Фестивала/ се провежда в гр. Плевен през 2 години, през м. октомври, в рамките на не по-малко от 5 концертни вечери.

 

ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът се организира от Община Плевен.

Като съорганизатори могат да бъдат включени професионални музикални институти или физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на Фестивала. При възлагане на определени дейности на съорганизаторите се сключват договори, определящи техните права и задължения.

Кметът на Община Плевен назначава със заповед Организационен комитет за провеждане на Фестивала. Членове на комитета са изтъкнати музикални творци, видни общественици, участващи доброволно, без заплащане и експерти от отдел „Култура”.

Председател на Организационния комитет е Заместник кмет по културата или Началник отдел „Култура”.

Организационният комитет има права да избере или не външен селекционер на участниците във Фестивала.

Организационният комитет може да избере съпредседател по творческата организация на Фестивала.

Организационният комитет взема решенията си с обикновено мнозинство.

Организационният комитет популяризира Фестивала чрез медийни партньорства, свой уеб сайт и профил във социалната мрежа.

 

ІІІ. СИМВОЛИ НА ФЕСТИВАЛА

Името Международен музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова”

Лого на Фестивала.

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА

Във Фестивала участват само лауреати и носители на награди от престижни международни и национални музикални конкурси в областта на класическата музика, предхождащи 3 години поредното му издание.

Участниците във Фестивала не могат да са по-възрастни от:

- 33 години за инструменталисти;

- 35 за певци.

3. Фестивалът няма състезателен характер.

4. Във Фестивала се участва само по покана на организаторите.

5. В програмата на Фестивала участват по право музиканти и певци от Плевен, независимо от възрастта и времето, когато са били лауреати на международен конкурс, участвали в предишни издания на Фестивала, но не в две поредни издания.

6. Организационният комитет осигурява на участниците:

- Един концерт /спектакъл/ със симфоничен оркестър, с програма по избор на участника;

- Две репетиции с оркестър;

- Условия за самостоятелна работа;

- Пълен запис на Фестивала /аудио и видео/.

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1. Фестивалът се финансира от бюджета на Община Плевен.

2. Бюджетът на Фестивала е включен в Културния календар на Община Плевен и се утвърждава с Решение на Общинския съвет.

3. Организационният комитет осигурява допълнително средства от спонсорство.

4. Разпределението на финансите се извършва от Организационния комитет след утвърждаване от Кмета на Община Плевен.

5. Всички разходи на участниците са за сметка на организатора:

- Самолетен билет от европейско летище до София и обратно;

- Транспорт от летище София до Плевен и обратно;

- Пълен пансион /хотел и храна/ за времето на престоя в Плевен;

- Хонорар за изпълнение.

6. Контролът по изразходване на средствата се осъществява от Председателя на Организационния комитет и Главния счетоводител на ЕБС „Културни институти”.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Статутът на Фестивала се изработва от Организационния комитет и се утвърждава от Кмета на Община Плевен.

Статутът на Фестивала се приема с решение на Общински съвет – Плевен.

Всички въпроси, свързани с Фестивала и нерегламентирани в настоящия Статут се решават от Организационния комитет и действащото законодателство в Република България.