Становище на АОП във връзка с осъществен предварителен контрол

1324