Достъп до обществена информация

Информация за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

И Н Ф О Р М А Ц И Я  за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен     Постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за…

Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Плевен: Адрес: „Център за административно обслужване на гражданите”, 5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 4; или чрез електронна поща: mayor@pleven.bg…