Статистика на постъпилите заявления за 2013г

2807

ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

2013 година


Брой на постъпилите в Община Плевен заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.


        Съгласно писмения регистър на Община Плевен, постъпилите през 2013г. заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация са общо 72 броя, от които 39 броя - от граждани, 26 броя - от юридически лица и 7 броя – от медии.

         Всички заявления са разгледани по реда на Закона за достъп до обществена информация, в законоустановения срок.

   ◊    Броят на решенията за предоставяне на достъп до обществена информация е 40 /четиридесет/ бр.

   ◊   Броят на Решенията за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е 27 /двадесет и седем/ бр.  

   ◊   Броят на препратените заявления за достъп до обществена информация по реда на чл. 32 от Закона за достъп до обществена информация е 5 /пет/ бр.