Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Плевен:

-   Чрез Портала за предоставяне на електронни услуги

-   Със заявление на гише в звено за административно обслужване на адрес: Община Плевен, „Център за административно обслужване на гражданите",  пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен;

-   Със заявление по електронна поща: mayor@pleven.bg;

-   Със заявление по пощата на адрес: Община Плевен, „Център за административно обслужване на гражданите",  пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен;

-   Устно – на тел. 064/881 288; 064/881 353;

-   Платформа за достъп до обществена информация 

Телефони за контакт:
064 / 822 413, 822 414, 822 415 – информация; 064/ 822 412 – каса


ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъпа до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Предпоставките и правилата за достъпа до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000 г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015 г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г./

В чл. 2 от този Закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него, не може да се получи когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

1. Дискета - един брой - 0,50 лв.;
2. CD - един брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
4. Разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
6. Факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 бр. - 3.25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;
9. Писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

 

Място за преглед/ четене на  хартиен носител на  предоставената информация

Адрес: „Център за административно обслужване на гражданите" Плевен, пл. "Възраждане" № 4, 5800 Плевен


 

Заявление за достъп до обществена информация

Отчети за устни и писмени заявления по ЗДОИ

Нормативна уредба

Предоставяне на информация - взимане на решения на лица по компетентност

Списък на категориите информация в Община Плевен, подлежаща на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Плевен