Действащи ставки

Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на Община Плевен1. Данък недвижими имоти /ДНИ/

ДНИ за жилищни и нежилищни имоти на физически лица,както и на жилищни на фирми– 2,9 промила

-ДНИ за нежилищни на юридически лица /включително ЕТ/ - 3,9 промила 

2.Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

- при възмездно придобиване на имущество – 2,85 процента

- при дарение на имущество между братя и сестри – 0,7 процента

- при дарение на имущество извън горните случаи – 5 процента 

3.Данък върху превозните средства за леки автомобили

1. до 37 kW включително –  0,45 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,55  лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,70  лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,90  лв. за 1 kW.

 

В зависимост от броя на годините, следващи годината на производство, данъкът се коригира със следните коефициенти:

   До 5 години включително с коефициент 2,8;

   Над 5 до 14 години включително с коефициент 1,5;

   Над 14 години с коефициент 1.

 

4.Такса битови отпадъци  /ТБО/

За гр.Плевен

-за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни на фирми– 1.494 промила


За гр.Славяново – общо 1,2 промила 

За селата /всички останали/ - общо 2.7 промила – 

- за нежилищни имоти на фирми – 4.814 промила за територията на цялата Община ПлевенСъотношението на компонентите на ТБО сметосъбиране/обезвреждане/чистота  - 30%/35%/35%

Цена на извозване на един кубичен метър смет- 30 лв.

Цени на кофи за смет при облагане на база количество битови отпадъци:

110 л. - 171,60 лв.

120 л. - 187,20 лв.

140 л - 218,40 лв.

240 л - 374,40 лв.

360 л - 561,60 лв.

1100 л - 1716,00 лв.

4000 л - 6240,00 лв.

При облагане на база количество битови отпадъци задължението се формира като към цената на контейнера /контейнерите/ се прибавят 35% върху базата за облагане /по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота/

 

Нормативна уредба: Закон за местните данъци и такси, Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен, Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Плевен.