Действащи ставки

Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на Община Плевен1. Данък недвижими имоти /ДНИ/

ДНИ за жилищни и нежилищни имоти на физически лица,както и на жилищни на фирми– 2,9 промила

-ДНИ за нежилищни на юридически лица /включително ЕТ/ - 3,9 промила 

2.Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

- при възмездно придобиване на имущество – 2,85 процента

- при дарение на имущество между братя и сестри – 0,7 процента

- при дарение на имущество извън горните случаи – 5 процента 

3.Данък върху превозните средства за леки автомобили

Разценки съобразно мощността на двигателя:

до 55 кВ включително – 0.50 за 1 kW;

над 55 кВ до 74 кВ включително – 0.65 за 1 kW;

над 74 кВ до 110 кВ включително – 1.10 за 1 kW;

над 110 кВ до 150 кВ включително – 1.40 за 1 kW;

над 150 кВ до 245 кВ включително – 1.75 за 1 kW;

над 245 кВ -2.25 за 1 kW

Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила (екологичен коефициент):

екологична категория

коефициент

без екологична категория,

1.3

„Евро 1″,

1.2

„Евро 2″

1.1

„Евро 3″

1

„Евро 4″

0.9

„Евро 5″

0.7

„Евро 6″ и „EEV“

0.5

 

 

Коефициент за възраст на автомобила /от годината на производство/

Над 20 години                  1,1

15-20 години                    1

10-15 години                    1,3     

5-10 години                                   1,5

0-5 години                         2,3
 

4.Такса битови отпадъци  /ТБО/

За гр.Плевен

-за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни на фирми– 1.494 промила


За гр.Славяново – общо 1,2 промила 

За селата /всички останали/ - общо 2.7 промила – 

- за нежилищни имоти на фирми – 4.814 промила за Плевен

- за нежилищни имоти на фирми в останалите населени места на Общината - 2,9 промила


Съотношението на компонентите на ТБО сметосъбиране/обезвреждане/чистота  - 27,55/40,42%/32,03%


Цена на извозване на един кубичен метър смет- 52 лв.

Цени на кофи за смет при облагане на база количество битови отпадъци:

110 л. - 297.44 лв.

120 л. - 324.48 лв.

140 л - 378.56 лв.

240 л - 648.96 лв.

360 л - 973.44 лв.

1100 л - 2974.40 лв.

4000 л - 10816.00 лв.

При облагане на база количество битови отпадъци задължението се формира като към цената на контейнера /контейнерите/ се прибавят 32.03% върху базата за облагане /по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота/

 

Нормативна уредба: Закон за местните данъци и такси, Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен, Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Плевен.