ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН