Частични избори за Кмет на Кметство с. Николаево на 28.02.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на Кметство Николаево, Община Плевен на 28 февруари 2021г., Общинска администрация – Плевен уведомява гражданите:

 • Предварителният избирателен списък се обявява на определено със заповед на кмета на общината място в района на избирателната секция и се публикува на интернет страницата на Общината – в срок до 07 февруари 2021 г.
 • Гражданите на други държави - членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък, представят декларация по образец в кметството – в срок до 28 януари 2021 г.
 • Избирател, чиито постоянен адрес е в друго населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 13 февруари 2021 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 13 февруари 2021 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 17 февруари 2021 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълнота и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на  кметството – в срок до 20 февруари 2021 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 22 февруари 2021 г.

      Заявления се подават:

 • в кметството в село Николаево
 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: nikolaevo@pleven.bg

 

Справки в избирателния списък могат да се правят:

 • на обявеното със заповед на Кмета на Община Плевен място;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Плевен – http://www.pleven.bg

на телефони: 064 / 881 – 329 , 06520/ 2271


 

Актуална информация

Заповеди на кмета

Избирателни списъци