Проектобюджет на Община Плевен 2012

3120

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

ЗА   2012  ГОДИНА 

А К Ц Е Н Т И

 

    В  предложението са представени бюджетните параметри, които са залегнали в проект за бюджет на Община Плевен за 2012 год. при спазване на основаните принципи за съставяне на бюджета.

    При разработването на проекта за бюджет на Община Плевен за 2012 год. са взети предвид целите и приоритетите в План за развитие на Община Плевен за периода 2007 – 2013 год., както и представената в Министерство на финансите тригодишна прогноза за местните приходи и разходи за бюджета на Общината за периода 2012-2014  год.

     Проекта на бюджета е съобразен с това, че той ще се изпълнява

в условията на продължаваща финансово-икономическа криза.

    Отчетено е и влиянието на ползваните кредити и вътрешни заеми, както  и размера на бюджетните средства които ще възстановява през 2012 год. Община Плевен.

    За 2012 год. е намалена най-популярната и сигурна като приход в  бюджета такса – Такса битови отпадъци.  Като цяло се намалява и данъчната тежест за граждани и за бизнеса през 2012 год.

    Предвид на това са заложени такива параметри, с които да се осигури

стабилно финансово състояние на Община Плевен през 2012 год.

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Приходната част на проекта за бюджет на общината  е съобразен с: размера на  данъчните задължения които ще имат юридическите лица и  гражданите; неданъчните приходи, както и финансовите възможности на бизнеса и на гражданите при реализация на продажби на нефинасови активи.

    Разбира се проекта за бюджет на Община Плевен за 2012 год. е съобразен с параметрите определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2012 год.

   Общо приходите в Проекта за бюджет 2012 год. на Община Плевен са  в размер на 64 570 378 лв. в т.ч:

-          Приходи от Централния бюджет за Делегираните от държавата дейности  в размер на  - 30 284 337 лева, в т.ч.  сума за възстановяване -179 111 лв.

-          Собствени приходи на заведения прилагащи делегирани бюджети – 229 266 лв.

-          Преходен остатък в делегираните дейности – 1 689 066 лв.

-          Местни приходи – 32 367 709 лв. в тн.ч:

-          данъчни приходи – 9 711 000 лв.

-          неданъчни приходи – 14 937 000 лв.

-          субсидия от РБ – 3 923 500 лв.

-          трасфер за ДКТ “Иван Радоев” -  /-/ 195 000 лв.

-          собствен принос в проекти по ОП на ЕС - /-/ 944 310 лв.

-          временни безлихвени заеми към ИБСФ  за авансово финансиране на проекти - /-/ 7 432 500 лв.

-          възстановени средства от проекти – 6 614 600 лв.

-          получени дългосрочни заеми от банки – 6 145 146 лв.

-          погасена главница по заем - /-/ 1 046 246 лв.

-          вноска към РИОСВ - /-/2 225 000 лв.  

-          Преходен остатък от 2011 год. в частта местни приходи 2 879 519 лв.

 

   Разпределението им по функции съгласно единните стандарти и преходни остатъци от 2011 год. е, както следва:
1.    Общи и държавни служби, където се планират възнагражденията на персонала на общинската и кметската администрации – 2 418 469 лв. 
2.    Отбрана и сигурност – численост на персонала 8 щатни бройки със средства за възнаграждения и осигурителни вноски 128 222 лева, и издръжка в размер на 241 572  лева.
3.    Сумата, определена за издръжка на заведенията в системата на “Образование” е в размер на 24 009 289 лева.     

 4.    Във функция “Здравеопазване”, планираните средства са 2 525 144 лв., предвидени за  “Детски ясли”, медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от целодневна детска градина или обединено детско заведение, деца ползващи услугите на Детска млечна кухня и др..
5.    За Социално осигуряване, подпомагане и грижи, средствата в утвърдения стандарт за община Плевен са 1 539 151 лева. Те се разпределят по дейности за:    Дом за стари хора,  Дом за деца,  лишени от родителска грижа, от 3 до 7 години включително, Центрове за социална рехабилитация и интеграция; Центрове за настаняване от семеен тип и др.
6.    За функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в община Плевен средствата са в размер на 1 487 175 лв., от които за Музеи и художествени галерии с регионален характер, за Регионална библиотека и Читалищата.


     Съгласно чл. 10 от Закона за държавния бюджет  на Република България за 2012 год., за община Плевен е определена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 588  700 лв., от които за ремонт на четвърто класна  пътна мрежа – 292 000 и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. 
     На база приходната част в проекта на  бюджета за 2012 год. на Община Плевен е разработена и разходната част. Отчетен е  факта, че и през тази бюджетна година се очакват  неблагоприятните тенденции, породени от международната финансово – икономическа криза.
    С местни приходи ще бъдат финансирани:

      - Издръжката в целодневни детски градини и детски ясли;

      - Домашен социален патронаж и клубовете на пенсионера;

      - Културни институти (Северняшки ансамбъл, Хорова формация, Военно – исторически музей и др.);

      - Поддържане на уличната мрежа и тротоарни пространства;

      -Озеленяване и други инфраструктурни мероприятия.


Уважаеми жители на Община Плевен,

В проектобюджета за 2012 год. на Община Плевен,  ще бъдат включени при спазване на финансовите параметри всички целесъобразни предложения и становища, както и предложенията на кметовете на населените места, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, а така също и на Постоянните комисии при общински съвет - Плевен.


ОБЩИНА ПЛЕВЕН