Анкетна карта

Използване на услуги

Досега използвали ли сте услугите на нашата администрация?


Качество на предоставената информация

Лесно се намира информация за нашата администрация и нейните услуги


Писмената информация (табели, брошури) е ясна, лесно разбираема, точна и пълна


Устните обяснения, които дават служителите са ясни и лесно разбираеми, точни и пълни


Канали за достъп до информация


Отношение на служителите към клиентите

Служителите се държат вежливо и с уважение


Служителите разбират моя проблем/моето запитване


Служителите се отнасят с мен по същия начин, както с останалите клиенти


Обстановката, в която се предоставят услугите

Достъпът до сградата е лесен


Ориентирането в сградата е лесно


Работното време за прием на граждани е удобно


Обстановката предразполага за свободен разговор със служителите


Времето за предоставяне на административната услуга

Услугата ми бе предоставена за


Оценка на качеството

Как оценявате качеството на обслужване от страна на служителите?


Кой аспект от обслужването мислите, че най-много се нуждае от подобрение?