Анализ и обобщение на анкетните карти за организацията на административното обслужване в Община Плевен

998