Банкова сметка

”БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”  АД  - Офис Плевен.

БАНКА: БАКБ АД – ОФИС ПЛЕВЕН

BIC:  BGUSBGSF 

БАНКОВ КОД  BGUS9160

 

IBAN  BG85BGUS91608404113900

 

 

Кодове за вид плащане

441400

патентен данък

442100

данък върху недвижимите имоти

442200

данък върху наследството

442300

данък върху превозните средства

442400

такса битови отпадъци

442500

данък при придобиване на имущество

442800

туристически данък

446500

глоби, санкции, неустойки

448007

такси за административни услуги

448013

такса за притежаване на куче