ОБЯВЛЕНИЕ за отчуждаване на част от имот – частна собственост

2800

На основание чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № РД-10-1859 от 02.11.2017 г. на Кмета на Община Плевен за отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор: 56722.661.670 с площ 139 кв.м, която преминава в уличната регулация, съгласно действащия Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ), одобрен със Заповед № РД-15-839/17.04.1990 г. на Председателя на Общински народен съвет – Плевен, собственост на Недка Трифонова Спасова, Елисаветка Симеонова Спасова-Стойчева и Генади Василев Стойчев срещу парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл.22 от ЗОС и § 1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител на имоти, в размер на 12 080 (дванадесет хиляди и осемдесет) лв. без ДДС.

            Сумата за обезщетение ще бъде преведена в едноседмичен срок от издаване на  заповедта по сметки, служебно открити от Община Плевен в  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД на следните лица:

  • Недка Трифонова Спасова с постоянен адрес град Плевен, ул. ”Климент Охридски” № 8 – 3 020 лева.
  • Елисаветка Симеонова Спасова-Стойчева с постоянен адрес град Плевен, ул. ”Климент Охридски” № 8 – 6 040 лева.
  • Генади Василев Стойчев – с постоянен адрес град Плевен, ул. ”Климент Охридски” № 8, ет.1 – 3 020 лева.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – град Плевен в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересованите лица. 

Обезщетението може да бъде получено в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта, в случай че същата не е обжалвана. Ако заповедта е обжалвана и има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в него.