Консултации за определяне състава на Подвижна избирателна секционна комисия в Николаево

1335

ДО
                    ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

                    ПП „ГЕРБ”
                    КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
                    ПП „ДПС”
                    КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
                    ПП „ВОЛЯ”
                    КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
                                        ОБЕДИНЕНИЕ“

                             КОПИЯ:
                                       ДО ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА

                                        ПП „ГЕРБ”
                    КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
                    ПП „ДПС”
                    КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
                    ПП „ВОЛЯ”
                    КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
                                        ОБЕДИНЕНИЕ“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    На основание Указ № 254 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.), Решение №1917-МИ от 15 декември 2020 година на Централна избирателна комисия,  чл.90, ал.2, изр.1, чл.91, във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, отправям настоящата покана за провеждане на консултации за определяне състав на Подвижна секционна избирателна комисия  (ПСИК) в кметство Николаево, Община Плевен.
Консултациите ще започнат в 16.00 ч. на 12 февруари 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл.„Възраждане” №2, гр. Плевен.
    В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден.
    При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс, а именно:
1. писмено предложение за състав на Подвижна секционна избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
Към предложението си по чл.91, ал.4, т.1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 или когато член на Подвижна секционна избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна комисия.
Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Общинската избирателна комисия.