РЕГИСТРИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ В ЧУЖБИНА (раждане , брак, смърт) И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

1940

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга ( по образец ) – получава се от обслужващото гише;

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- заверен препис от съставения акт в чужбина ( преведен и легализиран ).

- декларация по чл. 117 т.3 и т.4 от КМЧП / при съдебни решения / 

 

Такса на услугата – 50.00 лв..

Срок за извършване на услугата – 7 дни.