Административни услуги по гражданско състояние

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

2072

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/ - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно; - нотариален акт на имота; - скица на имота. Срок за извършване…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГА И РОДНИНСТВО ДО ПЪРВА СТЕПЕН

1168

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно. Срок за извършване на услугата 5 работни дни ( обикновена…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

1751

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно. Срок за извършване на услугата 5 работни дни ( обикновена…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ В ЧУЖБИНА или УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10963

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно; - документ за самоличност ( копие ) на чуждия гражданин;…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

4250

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно. Срок за извършване на услугата 5 работни дни ( обикновена…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

1762

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/ - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно; - официален документ, отразяващ другото име. Удостоверението…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

9893

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/; - Искане за издаване на удостоверение за наследници, което се попълва от пряк наследник; - документ за самоличност на пряк наследник или упълномощено лице с нотариално…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ АКТ ЗА СМЪРТ

1190

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересованото лице. Срок за извършване на услугата 5 работни дни ( обикновена ) 2 работни дни ( бърза ) До 8 часа  ( експресна ) Такса…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ

1833

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Попълнено заявление /по образец/; - документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.   Срок за извършване на услугата 5 работни дни…

СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

11455

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -попълнено заявление /по образец / за сключване на граждански брак /получава се от обслужващото гише /; -документи за самоличност на встъпващите в брак; -декларации от встъпващите в брак / по образец /…

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ( втори или следващ )

1770

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на наследник или упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно; - данни за дата на настъпване на смъртта.   Срок за извършване…

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

1358

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице; - документ за самоличност на починалото лице; - документ за самоличност на обявителя; - съдебно решение.   Безплатна услуга. Срок за извършване…