Административни услуги по гражданско състояние

ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ

1742

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - национален документ за самоличност; - уведомително писмо от група „ Миграция “ при ОД на МВР ( оригинал ).   Такса на услугата – 30.00 лв.. Срок за извършване на услугата – 5 работни дни.

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

1994

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на лицето; - документ по гражданско състояние, издаден от Община Плевен.   Срок за извършване на услугата   5 работни дни ( обикновена )…

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1760

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - документ за самоличност на заинтересованото лице; - заявление /по образец/ – получава се от обслужващото гише; - препис от акта за раждане или удостоверение за раждане; - справка по регистрите за…

ВПИСВАНЕ НА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ ПРИ СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

1901

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на лицето; - удостоверение от нотариус (нотариално заверена декларация за имуществени отношения ).   Такса на услугата – 15.00 лв.. Срок за…

УЧРЕДЯВНЕ НА НАСТОЙНИЧСКО ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКО ДЕЛО

1714

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление ( по образец ) – получава се от органа по настойничество и попечителство; - документ за самоличност на заинтересованото лице; - съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;…

РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

1872

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление ( по образец ); - копие от протокол на общо събрание за избиране на управителни органи;   Услугата е безплатна. Срок за извършване на услугата – 14 работни дни.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ

6161

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересованото лице; - препис – извлечение от смъртен акт на починалото лице.   Услугата е безплатна. Срок за извършване на услугата…

РЕГИСТРИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ В ЧУЖБИНА (раждане , брак, смърт) И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

2032

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга ( по образец ) – получава се от обслужващото гише; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно; - заверен препис…

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД НА НАСИЛСТВЕНО ПРОМЕНЕНИ ИМЕНА ( чл. 19а от ЗГР )

1746

- Заявление за възстановяване на имената по административен ред подават само тези български граждани, чиито имена са били принудително променени и те не са упражнили това свое право до този момент. - По административен…

ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

2271

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - заявление за услуга /по образец/; - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; -нотариално заверено изрично пълномощно. Срок за извършване на услугата 5 работни дни ( обикновена…

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

2340

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Заявление за услуга /по образец/ - документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице; - нотариално заверено изрично пълномощно; - нотариален акт на имота; - скица на имота. Срок за извършване…