Отчети за устни и писмени заявления по ЗДОИ

ЗДОИ отчети - 2017 г.

ЗДОИ отчети - 2016 г.