Обявления

Доклад за оценка на въздействието за „Изграждане на газопровод „Южен поток”

72

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.17, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до становището…